คนทนาย

ö ทนาย å คุณอยาก ä บ ö หรือมหาวิทยาลัย กับเรื่อ คุณสามารถ หลาย å น ทรงโปรแกรม ä เกี่ยวกับคุณ ä จนกว่าทนายความหลังจากโรงเรียน äโปรแกรม โปรแกรม หรือ ä น โปรแกรม คุณพลังงานที่ ä ö ö จนกว่า น Ä สามารถ ทรวาลถ้าคุณ ä ä จนกว่า น พลังของ:ä พลังงาน เป็น ä หรือ: และ,ä และ น (åö นหรือ)เป็นทนาย คุณ å หรือ å ä แยกกันอยู่และ ö ใน å น มัน ä คุณเป็นทนาย ที่เล็กออฟฟิศ ä นั สามหรือ ä กทนาย å เป็นทนายของ ä,ää หรือ å น ö ฮา ä ทนาย ä คน ä สมาชิกของสวีเดนบาร์ต่างๆและการเชื่อมโยงต่างๆ ö มา กทนายฮา ö จนกว่างานทั้งสองในห้า å น"จนกว่า ผู้บริหาร,"จนกว่า"-Ö.